پرش لینک ها

۹ نکته مهم برای تمرکز روی اهداف

این نوشته گامی است برای پیش بردن شما در موفقیت کاریتان و این که در عین حال وقت بیشتری برای فعالیتھای شخصی داشته باشید شما در می یابید چطور توانایی ھایتان را بشناسید و چگونه از آنھا در حوزه ھای جدید استفاده کنید و بتوانید پاسخی برای این سوال که “حقیقتا می خواھید با زندگی تان چه کنید ؟”داشته باشید.

ھمانطور که انرژی متمرکز در اشعه لیزر می تواند فولاد را برش دھد، توانایی شما درتشخیصِ مھمترین عامل موفقیتتان، در ھر وضعیتی، شما را قادر می کند تا در ھر کاری به بالاترین ستون موفقیت برسید.

۱- ازتمام توانتان استفاده کنید

با پیروی از روش تمرکز روی کارھای کم ولی ارزشمند و نپرداختن به امور کم ارزش می توانید کیفیت زندگی تان را طی چند ماه به نحو چشمگیری افزایش دھید. بیشتر مردم به این ادعا با نظر تردید می نگرند آنھا نمی توانند باور کنند دو برابر کردن درآمد و بطور ھم زمان دو برابر کردن اوقات فراغت امکان پذیر باشد. اغلب مردم در دام این باور قدیمی گرفتارند که تنھا راه افزایش در آمد افزایش ساعات کاری است. پیتر دراکر عصر حاضر را عصر دانش کار می نامد. در این عصر دیگر به شما نه برای مدّت زمان انجام کار، بلکه بابت کیفیت انجام کار در ھمان مدّت، دستمزد پرداخت می شود. این تحول در ماھیت کار فرصت ھای نامحدودی را برای افراد خلاقی که آن را غنیمت بشمرند و ­از آن استفاده کنند به وجود می آورد.

article_image_one_513.jpg

۲- روی ھرچیز تمرکز کنید درھمان زمینه رشد می کنید

اساس زندگی توجه است. توجه شما به ھر چیز جلب شود قلبتان نیز به ھمان سو می رود. معطوف کردن توجه از فعالیت ھای کم ارزش به موارد ارزشمند برای انجام ھر کاری در زندگی اساس است. روانشناسان و سایرین متوجه شدند که فقط مشاھده یک رفتار توسط دیگران باعث بھبود آن می شود.وقتی شما خود را درحین فعالیت تحت مشاھده قرار می دھید. آن کار را با ھوشیاری بیشتر و بھتر انجام می دھید.اگر توجه خود را به ھر جزئی از رفتارتان معطوف کنید، عملکرد شما در آن زمینه درمقایسه با وضعیت معمولی بسیار بھتر خواھد شد.

۳- مانند یک برنده فکرکنید

مردم موفق بیشتراوقات درمورد آنچه که می خواھند ونحوه دستیابی به آن فکر می کنند. به دلیل ھمین در تمرکز ذھنی، آنھا بسیار موفق تر از افراد عادی ھستند.اما افراد ناموفق اغلب در مورد آنچه که نمی خواھند فکر و صحبت می کنند.آنھا غالبا درمورد اینکه چه کسی مسبب مشکلاتشان است فکروصحبت می کنند که این کار موجب عادت کردن به این نوع تفکردرآنھا می شود و وضع ازگذشته ھم بدترمی شود. میزان خوش بینی شما بھترین معیار تعیین کننده میزان خوشبختی،تندرستی،ثروت و طول عمرتان است.عمق خوش بینی شما برابر است با میزان ورزیدگی ذھنتان.

۴- به آینده فکرکنید

در قرون متمادی محققین دریافتند که در کلیه تحقیقات یک صفت مشترک بین رھبران وجود دارد که آن آینده نگری است. افراد زمان حال و گذشته نگر معمولا در مورد آینده خود ابھام دارند. یک تمرین مؤثر که می توانید برای تقویت تفکر و تسریع در کسب نتایج انجام دھید تمرین ایده آل سازی است. شما سه تا پنج سال آینده و یا بیشتر را در نظرمی گیرید وسپس یک تصویر ایده آل از زندگی و یا کارتان خلق می کنید.

۵- نیروھای بالقوه خود را بالفعل درآورید

قانون بزرگِ حاکم بر جھان و سرنوشت بشر این است: “موفقیت و شکست اتفاقی نیست”. برای موفقیت بیشتر در دنیای بیرون باید ابتدا روی دنیای درون کار کنید و در این زمینه رشد و پیشرفت کنید.گوته می نویسد: ((برای بیشترداشتن،بایدنخست بیشتر باشید.)) رشد شخصی و حرفه ای قدرتمند ترین ابزاری است که می توانید برای دست یابی به ھدف ھای مورد نظرتان از آن ھا استفاده کنید . توانایی و نیروی ذھنی اغلب مردم با یکدیگر بسیار مشابه است. انسان ھا دارای منابع عظیمی از توان بالقوه ھستند که بر حسب عادت از آن بھره ای نمی برند.ھر انسان دارای این توانایی است که بسیارفراتر ازآنچه ھست بشود.

آبراھام مازلو می گوید داستان نسل بشر حکایت از مردان و زنانی است که ((خود را به بھای کمی می فروشند)). بیش تر مردم به چیزی بسیار کمتر از توانایی ھای واقعی شان راضی می شوند و انواع توجیھات و دلایل را برای عملکرد ضعیفشان ارائه می دھند.آنھا خود را متقاعد می کنند یا اجازه می دھند با سست ترین شواھد متقاعد شوند که نیرو و توان کسانی را که موفق تر از آن ھا ھستند را ندارند. آنھا به جای اینکه غل و زنجیرھای ذھنی خود را پاره کنند و از زندان ذھنی خود رھا شوند یک زندگی متوسط را می پذیرند.

۶- برنامه ریزی راھبردی فردی راتمرین کنید

برنامه ریزی راھبردی فردی وسیله ایست برای حرکت از ھرجا که ھستید به ھر جایی که قصد دارید به آن جا برسید. تفاوت بین استفاده از برنامه ریزی راھبردی فردی به عنوان یک اقدام اساسی و اینکه بگذارید زندگی تان بدون برنامه ریزی و خود بخود بجلو برود مانند تفاوت حرکت با اتومبیل و یا با دوچرخه است. ھر دو وسیله شما را از یک نقطه به نقطه دیگر می رسانند اما اتومبیل یا برنامه ریزی راھبردی فردی شما را بسیار سریع تر و راحت تر به مقصد می رساند. خوشبختانه این نوع برنامه ریزی یک روش سیستماتیک برای تفکر وعمل است و بنابراین قابل یادگیری است، درست مانند آموختن ماشین نویسی یا رانندگی. این مھارت کلیدی جزئیات زیادی دارد اما با تمرین عادت خواھید کرد که در تمام طول زندگی و بطور استراتژیک فکر و عمل کنید و وقتی چنین شود پیشرفت زندگی آینده شما موشک وار اوج می گیرد.

۷- استقلال مالی پیدا کنید

“پول ریشه ھمه بدی ھاست”. این جمله ای عموما به اشتباه در گفته ھای عامه مردم نقل می شود.اما حقیقت گفته و تعبیر درست آن این است که:”پول دو ستی ریشه ھمه ی بدی ھاست”. شاید دقیق تر ھم این باشد که بگوییم پول نداشتن ریشه ی ھمه ی بدی ھاست.پول زیاد داشتن ممکن است مشکلات معدودی را ایجاد کند ولی مشکلاتی که موجب بروز اختلال در زندگی، سلامتی واحساسات انسان می شود تقریبا ھمیشه به علت کمبود پول است. یکی از مسئولیت ھای مھم شما نسبت به خود وخانواده تان رسیدن به استقلال مالی است تا حدی که دیگری ھرگز نگران پول نباشید.

موفق ترین افراد از نظر مالی در ھرجامعه ای آنھایی ھستند که نگرش بلند مدت دارند و فکر و برنامه ریزی می کنند. این افراد فعالیت ھای روزانه و ھفتگی خود را به نحوی سامان دھی می کنند که ھمه چیز با اھداف بلند مدت آن ھا مطابقت داشته باشد. دلیل اینکه مردم به استقلال مالی نمی رسند این است که اگر چه اینکار به عنوان یک ھدف برایشان مطرح است، اما یک ھدف اصلی نیست و فقط یکی از اھداف متعددی است که گاه گاه به آن فکر می کنند. موقعی که ھنگام عمل فرا می رسد ھدف ھای دیگری تقدم پیدا می کنند. تصویر ذھنی خود را در مورد امور مالی شفاف کنید پنج، ده یا بیست سال آینده را در نظر بگیرید. مجسم کنید که وضعیت مالی شما از ھر جھت عالی است. زمانی که گویی ھمه ی آرزوھای شمابه حقیقت پیوسته است. این آینده چگونه بنظر می رسد؟ ھدف ھای مالی خود را مشخص کنید ھدف ھای شما چه ھستند؟ در میان این اھداف کدام از ھمه مھم تر است؟ ھدفی که می خواھید بیشترین تمرکز را در آن داشته باشید کدام است؟

بطور کلی شما باید ۴ ھدف مالی داشته باشید:

 • بیشترین درآمد ممکن را کسب کنید.
 • کمترین مخارج را داشته باشید.
 • تا آنجا که ممکن است پس انداز و سرمایه گذاری کنید.
 • خود را در مقابل ضررھای مالی و تعقیب ھای قانونی غیر منتظره محافظت کنید.

۸- خودرا مسئول بدانید

قبول مسئولیت کامل زندگی تان به این معنی است که دیگران را به خاطر ناکامی ھای شخصی تان سرزنش نکنید و آن ھا را توجیه شکست ھای خود ندانید. از این لحظه به بعد به ھیچ دلیلی دیگران را مورد انتقاد قرار ندھید.در مورد وضعیت خودتان یا مواردی که در گذشته روی داده است شکایت نکنید. تمامی ای کاش ھا و چه می شد اگر ھا را حذف و در عوض به آنچه که خواسته واقعی شما و مقصدتان است تمرکز کنید.از این به بعد ھر اتفاقی که بیفتد به خودتان بگویید “من مسئولم” یعنی اگر اشتباھی رخ داد مسئولیت آن را قبول کنید و به دنبال راه حل بگردید. قبول مسئولیت اساس بھا دادن و احترام به خود و احساس شایستگی است. “قبول مسئولیت” اساس شخصیت ھمه ی انسان ھای برجسته است.

۹- ھفت گام برای ھدفگذاری

 1. مشخص کنید در ھر زمینه از زندگی تان چه می خواھید.شفاف بودن خواسته ھا بسیار مھم است.
 2. خواسته ھایتان را واضح و دقیق بنویسید، طوری که قابل سنجش و اندازه گیری باشد.
 3. برای دسترسی به ھدف ھایتان مھلت تعیین کنید و اگر ھدفی ھدف یا ھدف ھای فرعی ھم دارد برای آن ھا ھم مھلت تعیین کنید.
 4. یک لیست از کلیه اقداماتی که باید انجام دھید تا به ھدفتان برسید تھیه کنید.
 5. لیست تھیه شده را بصورت برنامه ای تنظیم و اولویت بندی کنید.
 6. بر اساس برنامه فوق فورا کار را شروع کنید.
 7. از ھمین امروز تصمیم بگیرید ھر روز برای نزدیک تر شدن به ھدف اصلی کاری بکنید. این عادت که ھر روز در این جھت اقدامی بکنید به کارتان شتاب می دھد.اقدام روزانه عزم تان را راسخ، انرژی شما را افزایش و می تواند نقطه عطفی در زندگی تان باشد.

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag