Skip links

مدیریت برتر

به اعتقاد آلن ویس، وقت آن رسیده که مدیران با رجوع به عقل سلیم خود، بر روی بسیاری از آموزه هایی که هر از چند گاهی به شکل یک مُد در عرصه مدیریت ظهور می کنند، خط بطلان بکشند.این مطلب را می توان به اعتباری، نوعی اعتراض به روند جاری تبعیت بی چون و چرای مدیران از مکاتب و توصیه های جدید در حوزه علم مدیریت دانست.

سازمان ها با عدول از استاندارد های خود، در خلاف مسیر تعالی گام برمی دارند ولذا ضروری است که از این امر به طور جدی اجتناب کنند. نکته دیگری که در این کتاب مورد تاکید قرار گرفته است که چنانچه مدیری دور و اطراف خود را با افراد متملق و چاپلوس پر کند، به مرور در خصوص خود دچار نوعی نا آگاهی می شود و این امر مقدمه سقوط وی خواهد بود.

article_image_one_89.jpg

درس های مدیریتی

 یک محصول ممتاز ممکن است باعث به صدر رسیدن یک سازمان شود ولی این مدیریت برتر است که می تواند یک سازمان را در صدر نگه دارد.

– تعالی ماندگار، امری نادر است چرا که سازمان ها در اخذ تصمیمات دشوار که منتج به چنین ماندگاری می شود، ناکام هستند.

– تعالی پایدار مستلزم برخورداری از چشم انداز، وجود استعدادهای ناب و توازن منافع مشتریان و صاحبان سهام است.

– سازمانی که کارکنان ناراضی دارد نمی تواند مشتریان راضی داشته باشد.

 اکثر سازمان ها چندان تمایلی به بر هم زدن وضعیت موجود ندارند ولی سازمان های بزرگ دایماً در تلاش برای بهبود و پیشرفت هستند و هرگز به هیچ سطحی از موفقیت رضایت نمی دهند.

– هرگز تسلیم وسوسه ی تنزل سطح استاندار هایتان نشوید.

 در ارزیابی ها، آنچه به حساب می آید، نتیجه کار است نه میزان انرژی صرف شده و یا فرایند طی شده.

– در سازمان های بزرگ، اهداف همسو هستند، دگراندیشی و مخالفت معقول، ارزش است، رهبران الگوی کارکنان هستند، تعاملات واقع گرایانه است، افراد کم بازده حذف می شوند و جوی حمایت گرانه و فرهنگی خلاقیت پرور حاکم است.

– فرهنگی را در سازمانتان اشاعه دهید که در آن زیردستان به خود اجازه ابراز عقیده دهند.

– در مسیر تبدیل شدن به یک سازمان بزرگ، تفکر صرفه جویانه، عاقلانه نیست و باعث کاهش منافع سازمان شما می شود.

– سازمان ها با نه چالش اساسی مواجه هستند که از جمله ی این چالش ها می توان به چالش تمایل به تنزل استانداردها، چالش نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی، چالش رجوع به عقل سلیم، چالش اجتناب از دعاوی قانونی، چالش مقتصدانه عمل کردن و چالش ترسیم چشم انداز بنگاه اشاره کرد.

– چالش طراحی و نهادینه سازی سیستم برای جبران خدمات مبتنی بر عملکرد در جهت نیل به اهداف سازمان برای مدیران نیز از جمله دیگر چالش های پیش روی سازمان ها است.

– یکی دیگر از چالش های مطرح برای سازمان ها آن است که برای تامین کنندگانشان، مشتری سختگیری باشند تا از این طریق به ارتقاء سطح کیفی کار کمک کنند.

 آخرین چالش نیز چالش انجام انتخاب های درست و اتخاذ تصمیمات بجاست.

– حق همیشه و لزوما با مشتری نیست و اگر شما شعار حق همیشه با مشتری است را به کارمندانتان تحمیل کنید، آن ها را در موقعیت نا مطلوب و تناقض آمیزی قرار می دهید.

– چه در هنگام کامیابی و چه در روزهای سخت، دورنمای مسایل زا در نظر داشته باشید و غرق جزییات زودگذر نشوید.

Leave a comment

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
خانه
فروشگاه
مقالات
جست و جو
Explore
Drag